Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Utilicht B.V.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN UTILICHT B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17075652.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door ons, Utilicht B.V., zijn aangegaan of hiervan het gevolg kunnen zijn. 1-2 Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van Utilicht zijn overeengekomen. 1-3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden wordt hierbij verworpen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de directie van Utilicht zijn aanvaard. 1-4 Utilicht wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever, waaronder iedere (rechts)persoon wordt verstaan, die met Utilicht een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2-2 Gegevens in drukwerken, catalogi, folders verstrekt door Utilicht of door een van haar fabrikanten, die Zij vertegenwoordigt, zijn aan wijziging onderhevig en binden Utilicht derhalve niet. 2-3 De overeenkomst komt tot stand en bindt Utilicht slechts indien deze schriftelijk is bevestigd dan wel indien door Utilicht uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 3 Prijzen
3-1 De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn Utilicht/grens, exclusief omzetbelasting, exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief emballage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3-2 Utilicht is gerechtigd kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van overheidswege aan de opdrachtgever door te berekenen. 3-3 00k indien één van de binnenlandse Of buitenlandse leveranciers aan Utilicht haar prijzen tussentijds verhoogt, is Utilicht gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3-4 Indien noodzakelijk, wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Utilicht.

Artikel 4 Betaling
4-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op onze bankrekening.

4-2 Indien de facturen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn voldaan, is de opdrachtgever, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Utilicht direct en volledig opeisbaar.

4-3 De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5 % per maand.

4-4 Indien Utilicht door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van € 150.00.

4-5 Alle eerste leveringen van nieuwe of eenmalige opdrachtgevers worden strikt onder rembours geleverd.

4-6 Buitenlandse klanten dienen 30% van hun opdracht te betalen vöÖr levering en 70% van hun opdracht binnen 30 dagen na levering.

4-7 Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachtgever te (laten) toetsen op kredietwaardigheid bij een kredietinformatiebureau indien opdrachtgever de intentie heeft om bij opdrachtnemer te kopen met een betalingstermijn.

4-8 Tenzij met toestemming van opdrachtnemer, heeft opdrachtgever niet het recht verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele vorderingen die opdrachtgever op opdrachtnemer heeft.

4-9 Opdrachtnemer is gerechtigd haar facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij. Opdrachtgever is bij overdracht verplicht zijn facturen, binnen de gestelde termijn, over te maken naar het opgeven rekeningnummer van de factoringmaatschappij.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5-1 Zolang Utilicht geen volledige betaling heeft ontvangen van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit welke hoofde dan 00k jegens Utilicht, blijven de geleverde zaken eigendom van Utilicht.

5-2 Utilicht heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance aanvraagt of heeft verkregen dan wel in Staat van faillissement wordt verklaard Of onder de opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 6 Leveringstermijnen en leveringen
6-1 Alle genoemde leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6-2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-3 Indien zaken op afroep worden besteld zullen deze maximaal 4 weken op afroep ter beschikking gehouden worden. Indien de zaken binnen deze periode niet zijn afgenomen, zullen deze alsnog worden geleverd en gefactureerd.

6-4 Per project geldt een maximum van 4 deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, waarbij de maximale periode van 4 weken waarin de zaken op afroep ter beschikking worden gehouden, gehandhaafd blijft.

6-5 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren en dit binnen 48 uur te melden bij de opdrachtnemer.

Artikel 7 Overmacht
7-1 Utilicht is niet aansprakelijk indien Zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht.

7-2 Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van roerende zaken bij transport naar Utilicht of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van roerende zaken door leveranciers van Utilicht, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Utilicht, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen.

Artikel 8 Annuleren
8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds aangeschafte materialen en/of zaken, al dan niet be- of verwerkt tegen de geldende prijs inclusief loon en sociale last over te nemen. Bovendien is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 1/3 van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

8-2 De opdrachtgever is verplicht Utilicht te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht en/of weigering van de zaken. 8-3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel, behouden Wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Reclame
9-1 Reclames over verkeerde uitvoering van orders of over ondeugdelijke leveringen, dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk bij Utilicht te worden ingediend.

9-2 Indien de reclame niet tijdig bij Utilicht is ingediend, zal Utilicht deze niet meer in behandeling nemen, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hij het gebrek binnen acht dagen na levering niet had kunnen ontdekken. 9-3 Utlicht dient in Staat te worden gesteld de ingediende reclames te controleren. 9-4 Indien Utilicht van mening is dat de reclame gegrond is, zal zij uitsluitend verplicht zijn tot herlevering van de geleverde zaken. De gereclameerde zaken dienen franco aan Utilicht te worden geretourneerd. De zaken kunnen slechts worden geretourneerd nadat Utilicht hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 10 Garantie
10-1 Garantie start op factuurdatum.

10-2 Bij handelsgoederen verleent Utilicht, indien aanwezig, fabrieksgarantie voor materiaal en fabricagefouten, die bij normaal gebruik zijn ontstaan. Utilicht zal nimmer meer garantie verstrekken dan door de desbetreffende fabrikanten wordt verleend.

10-3 Voor assemblagegoederen geldt een garantieperiode van 5 jaar.

10-4 Arbeidskosten, reisuren of andere kosten voortvloeiend uit het vervangen, repareren en/of installeren van nieuwe of herstelde producten vallen niet onder deze garantie.

10-5 De garantieperiode van door Utilicht geproduceerde LED armaturen is gebaseerd op een brandgedrag van maximaal 4.000 (aantoonbare) uren per jaar. Bij meer dan 4.000 uren per jaar wordt de garantieperiode naar rato aangepast.

10-6 De tolerantie voor optische en elektrische gegevens bedraagt +/- 10% in lichtkleur en lichtintensiteit (nieuwe generatie, andere componenten etc.).

10-7 De omgevingstemperatuur mag zonder schriftelijke mededeling vooraf niet boven 35 QC komen (of anders schriftelijk overeengekomen).

10-8 LED-modules zijn niet bestand tegen overmatig Stof en beschadigingen. Behandel deze voorzichtig en kom er niet aan met schoonmaakmiddelen.

10-9 De garantie vervalt bij: – Blootstelling aan stoffige, corrosieve of vochtige omstandigheden, buitensporige slijtage, verwaarlozing, onachtzaamheid, ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, onoordeelkundig of abnormaal gebruik en/of montage van de producten. Overspanning door bliksem of andere oorzaak. – Onjuiste bedrading en/of installatie van de verlichting. – Elke poging tot reparatie, verandering of wijziging die niet schriftelijk is goedgekeurd door Utilicht. – Verzuim om te voldoen aan de instructies of richtlijnen die Utilicht heeft voorgeschreven voor installatie, montage, bediening, toepassing, onderhoud of milieu, of aan enig ander document dat met de producten wordt meegeleverd, of aan toepasselijke veiligheids-, bedrijfstak- en/of elektriciteitsnormen of -regels.

10-10 Het is ter beoordeling aan Utilicht of het defect is ontstaan door één van de hierboven genoemde omstandigheden. Het oordeel van Utilicht is bindend.

10-11 Utilicht heeft een redelijke tijd nodig voor reparatie van het defecte product, levering van een vervangend product of het crediteren van een passend bedrag voor de aanschafprijs van het product.

10-12 Utilicht behoudt zich het recht voor naar eigen keuze een defect product dat onder de garantie valt te vervangen door een product dat zodanig minimale afwijkingen heeft in vormgeving en/of productspecificaties dat de functionaliteit van het product er niet door beinvloed wordt.

10-13 Geretourneerde producten die onherstelbaar beschadigd zijn, worden niet gecrediteerd (of zelfs in rekening gebracht als dat nog niet eerder gebeurd is).

10-14 Reparaties, vervangingen of herstellingen leiden niet tot verlenging of vernieuwing van de toepasselijke garantieperiode.

10-15 Geéxporteerde producten worden, tenzij anders overeengekomen, niet op locatie gerepareerd door Utilicht. In voorkomende gevallen kan hiervoor een plaatselijke installateur worden ingeschakeld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11-1 Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Utilicht, is Utilicht nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, andere indirecte schades alsmede schade als gevolg van aansprakelijk jegens derden e.d.

11-2 De aansprakelijkheid van Utilicht gaat nimmer verder dan voor zover door aansprakelijkheid door verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.

11-3 Indien de verzekeringsmaatschappij de schade onverhoopt niet mocht uitkeren of de schade is niet gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Eventuele door de wederpartij geleden vervolgschade, betrekking hebbende op de schade welke niet door de verzekering wordt gedekt, wordt volledig uitgesloten.

Artikel 12 Geschillen en bevoegde rechter
12-1 Op alle geschillen die tussen partijen zullen ontstaan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12-2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, worden berecht door de rechtbank van de vestigingsplaats van Utilicht, behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Utilicht behoudt zich het recht voor naar haar keuze een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van gedaagde.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
13-1 Het is niet toegestaan bij de uitvoering van enig werk gebruik te maken van de adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens wanneer met Utilicht overeenstemming daarover is bereikt. Ontwerpen en tekeningen blijven eigendom van Utilicht. De auteursrechten en modelrechten rusten bij Utilicht.

13-2 Het is Utilicht toegestaan om haar ontwerpen en tekeningen door te berekenen aan de aanvrager c.q. opdrachtgever.

Artikel 14 Demo modellen
14-1 Tenzij anders overeengekomen, zal Utilicht de levering van demo modellen hetzelfde factureren als een gewone opdracht.

14-2 Het retourneren van demo modellen kan alleen geschieden wanneer Utilicht hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Creditering van de retournering zal geschieden naar beoordeling van Utilicht, waarbij Zij gerechtigd is kosten in rekening te brengen, die eventueel gemaakt worden, om de retournering in de originele staat van levering terug te brengen.

14-3 Demo modellen dienen binnen 30 dagen voor retour te worden aangevraagd, tenzij schriftelijk met Utilicht anders is overeengekomen.