Menu

Privacybeleid Utilicht BV

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Wij maken hiervoor intern gebruik van een ‘Register van verwerkingsactiviteiten’, waarin wij afgebakend hebben welke gegevens wij voor welke doelen gebruiken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de diensten van Utilicht BV.
Door gebruik te maken van onze website en diensten geeft u aan het privacy beleid van Utilicht BV te accepteren. Utilicht BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om de volgende gegevens:

  • naam contactpersoon
  • bedrijfsnaam, zakelijke adresgegevens, telefoon en e-mailadres

Deze gegevens vragen wij u om op uw opmerking of vraag te kunnen reageren. Afhankelijk van uw opmerking of vraag kunnen uw gegevens aan één of meer personen binnen onze eigen organisatie worden verstrekt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Utilicht BV gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij zullen uw gegevens echter niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het afhandelen van uw mail of bericht, tenzij we van te voren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Indien u gebruik maakt van onze diensten en wij een offerte voor u moeten maken, vragen wij u om de volgende gegevens.

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • bedrijfsnaam, zakelijke adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

Deze gegevens vragen wij u om u als ‘contactpersoon’ aan te maken, zodat wij u een gepersonaliseerde offerte kunnen toesturen met daarop volgend eventueel een gepersonaliseerde order en een levering. Zodra blijkt dat uw offerte geen order wordt, zal uw offerte worden gearchiveerd. Eénmaal per jaar worden alle contactpersonen die in de 3 voorafgaande jaren niet zijn gebruikt, uit ons systeem verwijderd.

Eventuele leveringsbonnen en verkoopfacturen waarop uw contactpersoongegevens staan vermeld, worden conform de wettelijke verplichtingen daaromtrent bewaard.

Op het formulier waarmee wij uw gegevens opvragen voor het aanmaken van een ‘contactpersoon’, vragen wij u tevens of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Alleen indien u aangeeft dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, zullen wij u deze toesturen. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt u echter altijd de mogelijkheid geboden om u hiervoor weer af te melden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwer-king in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Utilicht BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@utilicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Utilicht BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Utilicht BV verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Utilicht BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en met ons privacybeleid gaan we misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen. Alle gegevens worden opgeslagen in de Cloud. Diverse externe bedrijven, waarmee Utilicht BV verwerkersovereenkomsten heeft afgesloten, dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gegevens.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Ook als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u met ons contact opnemen:

Utilicht BV
Straevenweg 11
6001 SH  Weert
088-2912200
info@utilicht.nl

Deze privacyverklaring wordt regelmatig geüpdate; het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.

Straevenweg 11 6001 SH Weert +31 (0)88 291 22 00
inspiratie Linkedin Instagram Facebook